Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 


 
Skandale på LHL-klinikken: Lærer ikke av feil

Hjertetrim ga tinitus

Av Gunnar Christensen

Feiringklinikken AS nå Gardemoen LHL har et tilbud for rehabilitering av hjertepasienter. I gymsal, basseng og trimrom trimmes hjertepasienter med instruksjoner og høy musikk. Så høy musikk at en av pasientene fikk hørselskader under vår test i mars - april 2008.  Selv flere år senere: Kiinikken lærer ikke av feil og benekter beviselig fakta. Vi fraråder enhver behandling her.

Ivrige, unge instruktører skrur opp volumet på de kraftige forsterkerne. Med 10 høyttalere i taket er du sjanseløs uten ørepropper. Ber du om å få dempet musikken oppdager du hvor kort hukommelse disse instruktørene har.

Rehabiliteringsavdelingen på Feiringklinikken AS har i etterhånd ikke tatt denne hendelsen inn over seg på en tydelig nok måte. Det er ikke gjort tilstrekkelig konkrete endringer i opplegget som er naturlig å gjøre etter et slikt skadetilfelle. Saken har i ettertid heller ikke fått konsekvenser for de to intruktørene som har ansvaret i denne konkrete skaden.

Sjokkert
Tinitusklinikken ved Sørlandet Sykehus i Arendal er kanskje landet fremste avdelinger på tinitusskader med pasienter fra hele landet:

- Vi er sjokkert og provosert over disse opplysningene og reagerer sterkt på historien om for høy musikk under trening. Hørselen er ekstra utsatt for skade når kroppen er varm slik som under trening, opplyser overlege Carsten Tjell ved Sørlandet Sykehus i Arendal til helping.no.

Ledelsen ved Feiringklinikken AS har ikke tatt seg bryet med å sende pasienten kopi av sitt svar på henvendelsen fra Sørlandet Sykehus i Arendal.

Mobbesituasjon
Etter utskrivning følges hjertepasientene opp telefonisk i en periode.

For den tinitus-rammede pasienten derimot er det ingen positiv utvikling å følge opp snarere tvert om. Tinitus resulterer bl.a. i utmattelse og kronisk tretthet og er oftest å betrakte som en varig skade.

Ledelsen ved Feiringklinikken AS har ikke beklaget skaden overfor pasienten: Enhver normal skadevolder med et snev av etisk standard ville tatt kontakt med pasienten for å beklage og å gjøre opp for seg. I stedet velger Feiringklinikken konfrontasjon.

Personalet ved rehab. avdelingen har i telefonhenvendelse til pasienten bagatellisert skaden og påstår pasienten i utgangspunktet hadde lav toleranse for lyd hvilket ikke er riktig noe pasienten har dokumentasjon på. Om personalet mente pasienten i utgangspunktet var for var for lydpåvirkning virker det ekstra underlig at personalt var så uforsiktige med volumknappen. Det hersket nærmest vill-vest-tilstander med volumknappene under trening. Når flere deltakere var plaget med lydnivået, sa i fra om lydproblemet og sogar tok i bruk ørepropper, bør ingen bli overrasket over at det oppsto en skade.

Den skadelidte opplever naturlig nok henvendelsen fra avdelingen sterkt sårende og provoserende - som en ren mobbesituasjon.

Ingen tillit til Feiringklinikken
Pasienten uttaler: " Jeg ser nå i ettertid at straks det ble klart for Feiringklinikken at de hadde påført meg en varig skade ble journaler manipulert/omskrevet og det ble lagt en strategi for å baktale, motarbeide og sjikanere meg og bringe meg til taushet. Etter dette har jeg ingen tillit til Feiringklinikken og vil selvfølgelig aldri mer bruke dette sykehuset.

Formålet for dette sykehuset er åpenbart kun å tjene penger og bare hjelpe pasientene når det er økonomisk lønnsomt. Straks det er skjedd pasientskade som svekker sykehusets rykte så skal den pasienten bekjempes med alle midler. Jeg har etter dette mistet troen på privat sykehusdrift generelt."

 Lite betryggende
Rehabiliteringsavdelingen på Feiringklinikken er overfor pasienten mer opptatt av å bagatellisere denne skaden enn å ta lærdom av den. Saken er åpenbart dårlig reklame for klinikken og skal dysses ned for enhver pris. Dette er nedslående og lite betryggende for nye pasienter.

Feiringklinikken AS som helhet og LHL har med denne hendelsen og handteringen av den fått en alvorlig ripe i lakken.

Sykehus for hjertepasienter
Feiringklinikken er best kjent som sykehus for hjertepasienter med bra komfortstandard for pasientene sammenliknet med de offentlige sykehusene. Fremdeles utgjør dette den største del av klinikken.

Avdelingen for rehabilitering er mindre kjent, men i vekst. Her jobber et team med opptrening av hjertepasienter. Flere pasienter kommer tilbake til arbeidslivet etter opptrening, blir det hevdet.

At pasienter ofte ikke klarer å følge opplegget og reiser hjem i løpet av kurset snakkes det ikke høyt om. Ei heller snakkes det høyt om at pasienter ved rehabiliteringen har blitt dårlige under trening har og i all hast blitt sendt til Rikshospitelaet. Dette skjedde under vår test av programmet. For treningen er hard tildels uforsvarlig og oppfølging på andre lidelser enn hjertelidelser er nærmest fraværende. Opptrening, kostholdsveiledning i teori og praksis samt sykdomslære inngår i dette kurset som varer i fire uker.

Denne klagesaken etter oppholdet har imidlertid svekket tilliten til de statistiske opplysningene som Feiringklinikken gir om egen drift og driftsresultater. De er pyntet på.

Utvider kapasiteten
Pasientene ankommer i grupper på 15 hver annen uke slik at det til enhver tid er en kapasitet på 30 pasienter hele året. Det er nå planer om å utvide denne kapasiteten ytterligere opplyser avdelingsleder Nils Erling Myhr ved Feiringklinikken AS.

Pasientene på rehabiliteringen innlosjeres i boliger i nærheten og har således en lavere bostandard enn pasienter ellers på klinikken. Frokost og kveldsmat lages i husene av gruppa selv, mens lunsj og middag inntaes i hotelldelen innimellom trening og undervisning.

Oppfølging
De fleste pasientene er i yrkesaktiv alder og treningen oppleves ofte hard av mange. Nesten hver gruppe får frafall d.v.s. pasienter som ikke klarer å fullføre opplegget. Noen forsvinner stille ved at de pakker og drar, andre blir fraktet bort i ambulanse til Rikshospitalet.

 Avdelingen har ikke kompetanse på annet enn hjertemedisin og heller ikke alle grener innen hjertemedisinen. Dette kan vise seg å være lite betryggende hvis pasientene har andre lidelser i tillegg til hjertelidelse.

Også innen hjertebehandling har Feiringklinikken AS begrenset kapasitet. På kurset vi fulgte ble to pasienter fra kurset sendt direkte til Rikshospitalet for utredning fremfor å gjøre dette på Feiringklinikken. Det er derfor åpenbart at Rikshospitalet som har den beste hjertemedisinske kompetansen her i landet.

Vektreduksjon og kneskade
Hardtreningen monner for dem som opplever vektreduksjon og bedre kondisjon som bonus for treningen ved utskriving. Mens andre opplever å reise hjem med samme vekt og noen endog med høyere vekt.

En pasient fikk imidlertid en kneskade som følge av hjertetreningen og tilbrakte hele den påfølgende sommer og høst på krykker. En skade pasienten fremdeles sliter med og som kan se ut til å bli en varig skade.

Men skader vil ikke Rehabiliteringsavdelingen opplyse om eller innrømme: Det gir ikke fortjeneste.

Avdelingen er totalt kunnskapsløs på hørselskader.
Ta med ørepropper
Hørselen din må du selv ta vare på under opptreningen her. For her er ingen desibelmål på de kraftige musikkanleggene. Ei heller arbeidsinstruks som begrenser hvor høyt instruktører har lov å skru opp musikken. Du møter veggen om du blir skadet her.

Presse deg maksimalt.
Forvent ikke hjelp med andre sykdommer enn hjetelidelsen her. Ta vare på deg selv og sett grenser for hva du klarer og ikke klarer her. Stol ikke på personalets kompetanse: Du kjenner din egen kropp best. For treningsopplegget er designet for å presse deg maksimalt og blir du skadd under "treningen" så er du straks en motpart som sykehuset ikke vil hjelpe, men motarbeide.

Det er sansynelig at det finnes flere skadetilfeller som vi ikke kjenner til. Ta derfor med ørepropper om du velger denne rehabiliteringen på Feiringklinikken AS. Så slipper du å ødelegge hørselen.


Konklusjon:
Vi fraråder å hjertetrimme både her og ved den nye klinikken på Gardemoen såkalt LHL-sykehuset. Dette  fordi behandler ikke tar ansvar når noe galt skjer med deg som følge av feilbehandling. Ikke noe tyder på at sykehuset har lært av denne saken. 


 

Innhold

- Hjertetrim
ga hørselskade
- Pasienten saboteres.
- Hva er Tinnitus?
 - Linker

Vi testet hjerte rehabilitering 

på LHL.

Konklusjon:
Vi fraråder å hjerte-trimme ved lLHL også ved den nye klinikken på Gardemoen såkalt LHL-sykehuset. 

Dette fordi sykehuset ikke
tar ansvar når noe galt skjer med deg som følge av feil-behandling. Ikke noe tyder på at sykehuset har lært av denne saken og liknende saker. 
Pasienten saboteres

Avdelingsleder Nils Erling Myhr (bildet) og fung adm. dir. Karlsen ved Feiring-linikken AS skriver brev til Sørlandet sykehus uten å sende kopi til pasienten.

I prosessen hos Norsk Pasientskadeerstatning www.npe.no opplever pasienten Feiringklinik-kens anførsler som feil-informasjon og løgn. Feilinformasjon som kan dokumenteres. Dette medfører en stress-reaksjon som lett kan skade pasientens helsetilstand ytterligere.

  Er dette et kynisk spill for å sette pasienten ut av spill? Som hjerte-medisinere vet Feiringklinikken godt hvordan man gjør helsen verre for en hjertepasient.

Stratergien er åpenbart å bringe pasienten til tausehet. Mye tyder på at det motsatte vil skje etter som interesseren for denne saken øker.

Feiringklinikken AS har
fet fortjeneste på rehabiliteringsavdelingen og ønsker ikke negative presseoppslag.


Hva er tinnitus?

Tinnitus er ikke en sykdom. Hvis du er blitt fortalt at du har fått tinnitus (øresus) betyr det at du hører lyder som ikke kommer utenfra. Selv om tinnitus betyr "ringing i ørene" så kan lydene høres i ett eller i begge ørene, inni hodet, eller det kan høres ut som om de kommer fra utsiden.

Det vanlige er at tinnitus høres ut som susing, ringing, piping, dur eller summing og man har ofte kombinasjoner av lyder. Enkelte hører tinnitus som et repeterende mønster av toner, som harmonier eller musikk.
Kilde: www.hlfu.no

Helse

Linker
www.hlf.no

www.hlfu.no

www.lhl.no

http://www.npe.no


Oppdatert 3 - 2019

©
www.helping.no